در بخش آموزش تنهاوب، مطالب آموزشی و نکته و ترفندهای کاربردی در حوزه دیجیتال و تکنولوژی برای استفاده روزمره و حتی تکنیک‌های حرفه‌ای بیان می‌شود.